Všeobecné obchodní podmínky

Ať už se jedná o on-line kurz, workshopy, živé akce nebo členství v klubu, souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb a produktů je Mgr. Jana Hejlová, adresa: U Pomněnky 57, 788 13 Rapotín, IČO: 04941497, jednající v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel“ / „Prodávající“). 

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku služeb či zboží Poskytovatele (dále jen „Uživatel“ / „Kupující“)

1.3. Kupujícím může být podnikatel nebo spotřebitel.

1.4. Předmět koupě – předmětem koupě ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek mohou být online kurzy, členství v klubu, workshopy či živé akce od Jany Hejlové.

1.5. NOZ je v těchto všeobecných obchodních podmínkách zkratka používaná pro označení zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

1.6. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením všeobecných obchodních podmínek.

1.7. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou vyhotovena v českém jazyce a stejně tak kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

1.8. Prodávající může znění všeobecných obchodních podmínek měnit či doplňovat.

2. Předmět služby

2.1 Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k lektorským video lekcím uložených na serveru Poskytovatele a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen „on-line kurz či podobné služby“).

2.2 Ukázková videa slouží jako úvod k on-line kurzu a k ověření technické dostupnosti pro uživatele. Uživatel má právo prohlížet si tato ukázková videa pro svoji osobní potřebu zdarma.

2.3 Předmětem služby jsou také živé akce, workshopy, které je možné volně zakoupit na www.janihejlova.cz.

2.4 Rozsah služby

 1. Uhrazením ceny on-line kurzu získává Uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.
 2. Uhrazením ceny workshopu nebo jiné živé akce, získává Uživatel právo na informace o průběhu akce za účelem naplnění sjednané objednávky.

3. Práva a povinnosti Uživatele

3.1 Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu, klubu či živé akce stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

3.2 Uživatel má právo využívat služby objednaného on-line kurzu či fyzicky přijít na živé setkání.

3.3 Uživatel je povinen otestovat před uhrazením kurzovného, jestli mu přehrávání video lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. K tomuto otestování slouží zdarma přístupná úvodní ukázková videa na serveru Poskytovatele. Úhradou objednávky on-line kurzu Uživatel potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro samotný on-line kurz. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Uživatele z tohoto důvodu.

3.4 Uživatel se zavazuje, že bude dodržovat autorská práva Poskytovatele a nebude podle zákona o Ochraně autorských práv videa dále šířit.

4. Objednávka

4.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele.

4.2 Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

4.3 Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě online kurz a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

4.4 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

5. Kupní cena, doklad o zaplacení

5.1 V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné.

5.2 Doklad o zaplacení Vám bude vystaven na základě přijaté platby. Doklad o zaplacení slouží jako doklad o zakoupení kurzu či produktu a je zasílán  na e-mail Kupujícího, a to elektronickou formou.

6. Způsob a forma platby

​6.1 Platba probíhá přes zabezpečený systém SimpleShop, společnosti Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČO 24197190, DIČ CZ 24197190.

Platební metody také využívám přes platební odkazy společnosti Pays.cz s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Pays.cz s.r.o.

6.2 Možnosti plateb

 1. Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
 2. Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

7. Garance vrácení peněz

7.1 Za své produkty Mgr. Jana Hejlová ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

7.2 Při objednání online kurzu či jiného z našich produktů má kupující právo odstoupit od smlouvy po udání důvodu. Nejpozději však do 3 dní od připsání platby na náš účet.

7.3 Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: kouc@janihejlova.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje, s udáním důvodu a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán opravný doklad s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

7.4 Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu kouc@janihejlova.cz. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

7.5 V případě zakoupení masáže či podobné procedury, kurzu či živé akce má Kupující nárok na vrácení plné výše uhrazené částky při stornu, které bude oznámeno na e-mail kouc@janihejlova.cz do 48 hodin před konáním akce. V případě storna masáže do 1 hodiny předem bude Kupujícímu vráceno 50 % z uhrazené částky. V případě přeložení termínu se zaplacená částka převádí na nově domluvený termín.

8. Práva a povinnosti Poskytovatele

8.1 Poskytovatel má povinnost nastavit Uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady nebo první splátky kurzovného od Uživatele na svůj účet. V případě předprodejů kurzů, má poskytovatel právo uživateli vytvořit přístupové údaje nejpozději do 2 dnů před spuštěním kurzu nebo v předem avizovaném datu.

8.2 Poskytovatel má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 7 těchto podmínek.

8.3 Objednáním on-line kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu kouc@janihejlova.cz.

8.4 Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

9. Účast na živých kurzech, workshopech

9.1 Poskytovatel má povinnost informovat účastníky před daným kurzem, workshopem, programem, že čerpat daný kurz či program, je možné pouze svoji osobní přítomností. 

9.2 Poskytovatel nezodpovídá za osobní, zdravotní či pracovní důvody, které účastníkovi znemožní osobní účast.

9.3 Uživatel má právo své členství v daném programu přenést na někoho jiného se souhlasem Poskytovatele. Tím se však anuluje jeho nárok na čerpání daného kurzu.

9.4 Při nedostavení se na živé setkání ze strany Uživatele, nevzniká nárok na odškodnění.

9.5 Uživatel má právo  se z kurzu odhlásit. Pokud se na kurz vztahuje 14 denní garance pro vrácení peněz, po spuštění kurzu, se 100% výši vrácení vynaložených prostředků. Za spuštění kurzu se považuje první oznámené setkání účastníků kurzu.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Osobní údaje zpracovává Poskytovatel podle samotného článku Ochrana osobních údajů – zde: www.janihejlova.cz/ochrana-osobnich-udaju

11. Sdělení prodávajícího kupujícímu před uzavřením smlouvy

11.1 Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující NOZ obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem, a to:

 1. totožnost prodávajícího, popř. telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj
 2. označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností;
 3. cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků;
 4. způsob platby a způsob dodání plnění;
 5. náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány;
 6. údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv;
 7. údaje o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (uživatelem) se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

12.2 Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

12.3 Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.

12.4 Pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou v případě sporu na přijatelném kompromisu, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci (oddělení ADR) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Náležitosti návrhu, popis průběhu jednání a další informace týkající se mimosoudního řešení sporu nalezne spotřebitel na internetových stránkách www.coi.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 11. 2021